[exim] NFSv4: failed to set ownership on spool file

Top Page
ThreadAuthorDate ()
M\Heiko Schlittermann
|MGraeme Fowler
|MHeiko Schlittermann
MPhil Pennock
MHeiko Schlittermann